חשבונאות בקלות סוג 1+2
לוגו

הנהלת חשבונות סוג 1+2

style='width=206px'
מחיר הקורס: 599 לשנה
משתמש רשום? התחבר

שלום וברוכים הבאים לאתר "חשבונאות בקלות" אתר ללימוד הנהלת חשבונות מהאינטרנט
האתר מיועד ללומדים הנהלת חשבונות 1+2 במכללות השונות או אקסטרני ולמעוניינים ללמוד הנהלת חשבונות בצורה ייחודית ובהסברים מעניינים וקלים.
האתר "חשבונאות בקלות" מחליף בקלות כל מורה פרטי ובמחיר ללא תחרות.
הסברים הניתנים באתר הם ב"גובה העיניים" וכוללים סרטונים, תרגילים אינטראקטיביים, בחנים לפי נושאים ומבחנים חדשים משוחזרים במתכונת של משרד הכלכלה להנהלת חשבונות סוג 1+2, כולל מוקשים, פתרונות והסברים. כמו כן קיים פורום לשאלות, תשובות ותגובות.
בפורום קיימות תגובות של תלמידים, המציינים את העובדה שרק בזכות האתר הם עברו את בחינת הסיום של "משרד הכלכלה".

סוג 2 מתקדם

הקורס נועד למתקדמים בלימודי הנהלת החשבונות ונועד להכשיר את הלומד לתעד
את הפעולות הכספיות המתרחשות בסוגי עסקים שונים:שותפות, משגור,
עסק יצרני, עסקה משותפת, מלכ"ר, רשות מקומית, קבלנים במהלך השנה,
ובצוע של התאמות הנדרשות בסוף שנת כספים, הצגת רווחים/הפסדים,
של העסק,והצגת דוחות כספיים.

להלן הנושאים הנלמדים בסוג 1


פרק שיעור נושא פרטים שיעור וידאו
א 1 רישום ביומן מבוא, הכרת חשבונות ורישום ביומן - שיעור דוגמה בחינם video
2 רישום ביומן הוצאות, הכנסות - שיעור דוגמה בחינם video
3 רישום ביומן פעולות מורכבות, ממסרים דחויים video
4 רישום ביומן הון, משיכות פרטיות, הלוואות video
ב 5 חוק מע"מ פעולות יומן הכוללות מע"מ video
6 הסבות הסבות שיקים video
7 החזרות החזרות סחורה, פעולות יומן video
8 הנחות הנחות מזומנים / מסחריות ורישומם video
ג 9 כרטסת העברת יומן לכרטסת מפורטת video
10 כרטסת תרגול לכרטסת מפורטת וכרטסת T video
11 ממסרים דחויים סבב שיקים דחויים video
12 כרטיס אשראי שימוש ופעולות יומן video
13 מסמכים פעולות יומן ממסמכים video
ד 14 מאזן בוחן הבנת המאזן, טור ראשון מאזן video
15 מאזן בוחן טור תנועה video
16 מאזן בוחן תרגול
17 קופה קטנה קופה קטנה כולל פעולות יומן video
ה 18 סטורנו תיקון פעולות יומן video
19 סטורנו תיקון על תיקון פעולות יומן video
20 חו"ז מע"מ העברה לחשבון מרכז video
21 דו"ח מע"מ רישום דו"ח מע"מ video
22 משכורת מס הכנסה video
23 משכורת נקודות זיכוי video
24 משכורת מרכיבי השכר video
25 משכורת ביטוח לאומי, קרן פנסיה,קרן השתלמות video
26 משכורת גיליון משכורת video
27 משכורת פעולות יומן עובד, מעביד video
28 התאמת בנק התאמה משאלות ,הסבר שיטה לפיתרון video
29 התאמת בנק מדף פעולות בבנק, לכרטיס עו"ש בנק video
30 התאמת ספקים התאמת ספק/לקוח משאלות video
31 התאמת ספקים התאמת ספק/ לקוח מכרטסות
32 חשבונות סופיים סחר ,רווח והפסד, מאזן סגירה video
33 מלאי שיטות לחישוב מלאי תקופתי video
34 מלאי מלאי תמידי נרי"ר fifo video
35 מלאי מלאי תמידי ממוצע משוקלל נע video
36 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות לשלם video
37 התאמת חשבונות תוצאתיים הוצאות מראש video
38 התאמת חשבונות תוצאתיים הכנסות לקבל video
39 התאמת חשבונות תוצאתיים הכנסות מראש video
40 התאמת חשבונות תוצאתיים תרגיל מסכם
41 חובות אבודים, הלח"מ הלח"מ מחייבים video
42 חובות אבודים, הלח"מ הלח"מ ממכירות סחורה video
43 קו ישר פחת video
44 דוחות כספיים סחר video
45 דוחות כספיים רווח והפסד video
46 דוחות כספיים מאזן סגירה video
47 דוחות כספיים תרגול
48 חישובים מסחריים ערך משולש video
49 חישובים מסחריים רווח והפסד בקניה/מכירה video
50 חישובים מסחריים חישובי ריבית video
51 חישובים מסחריים הנחות video
52 חישובים מסחריים הצמדה video
53 חישובים מסחריים טור חשבוני video
54 חישובים מסחריים שיקים לניכיון video
55 חישובים מסחריים זמן פירעון ממוצע video
56 חישובים מסחריים ריבית לשעורין video
57 התאמת חשבונות תוצאתיים התאמת חשבונות תוצאתיים בשנה שאחרי video
58 חישובים מסחריים ריבית סולמית

להלן הנושאים הנלמדים בסוג 2


מספר שיעור תאריך נושא פרטים שיעור וידאו
1 שותפות חשבון חלוקת רווחים,חו"ז שותף video
2 שותפות שיפוי שותף video
3 שותפות תיקון חלוקת רווחים משנה קודמת
4 עסקה משותפת א' עסקה משותפת שיטה א' - כל שותף רושם בספריו רק את הפעולות שהוא מבצע video
5 עסקה משותפת ג' עסקה משותפת שיטה ג "מנהל עסקה"
6 סחורה במשגור מכירה מאמצעות סוכנים video
7 סחורה במשגור הרישום בספרי השגיר
8 סחורה במשגור החזרות סחורה במשגור
9 הפרשי שער חישוב הפרשי שער והרישום בספרים
10 יבוא מושגים ומיסים ביבוא video
11 יבוא הנהלת חשבונות ביבוא video
12 עסק יצרני חשבון הייצור video
13 עסק יצרני דו"ח הייצור video
14 מלכ"ר מוסד ללא כוונת רווחים + חברה לתועלת הציבור
15 רשות מקומית הנהלת חשבונות ברשות מקומית
16 קבלנים קבלן מבצע video
17 קבלנים קבלן מבצע - הפסדים
18 קבלנים קבלנים - בסיס הנדסי
19 פחת פחת - שיטת הקו הישר video
20 פחת פחת - שיטת קו ישר מותאם video
21 פחת פחת - שיטת סיכום ספרות video
22 פחת פחת שיטת סיכום ספרות - שיפור video
23 פחת פחת שיטת התפוקה video
24 מכירת רכוש מכירת נכס video
25 מכירת רכוש מכירת רכוש תרגילים הכוללים שיפור
26 חישובים מסחריים ערך משולש video
27 חישובים מסחריים חישוב רווח והפסד בקניה / מכירה video
28 חישובים מסחריים ריבית פשוטה video
29 חישובים מסחריים חישובי הנחות video
30 חישובים מסחריים הצמדה video
31 חישובים מסחריים סדרה חשבונית video
32 חישובים מסחריים ניכיון צרור שיקים video
33 חישובים מסחריים זמן פירעון ממוצע video
34 חישובים מסחריים .ריבית לשיעורין video
35 חישובים מסחריים ריבית סולמית